Ιστορικό Έργου

Διαδρομή του Εργου

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία βρίσκονται στο σύνδεσμο

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0050+0+DOC+XML+V0//EL,

η διαδρομή του έργου περιγράφεται ως εξής:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Στις 3 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ελλάδας, για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας.

Αυτή είναι η ένατη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015, και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 5.046.000 ευρώ από το ΕΤΠ, υπέρ της Ελλάδας. Αφορά 928 απολύσεις στην περίοδο αναφοράς από 12 Σεπτεμβρίου 2013 έως 12 Ιουνίου 2014. Η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, τα οποία απαιτούν τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που προσδιορίζεται στο επίπεδο κλάδου NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες κράτους μέλους που ορίζονται στο επίπεδο NUTS 2.

H αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 4 Σεπτεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τα γεγονότα που οδήγησαν στις απολύσεις ήταν κυρίως δύο: (1) η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ―εξαιτίας της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης, της μείωσης των μισθών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των δημόσιων υπαλλήλων) και της αύξησης της ανεργίας― με αποτέλεσμα την τεράστια πτώση της αγοραστικής δύναμης και την ανάγκη ιεράρχησης των δαπανών, με σημαντικό περιορισμό του κόστους της καθημερινής ενημέρωσης παρά τη σημασία της· (2) η δραστική μείωση των δανείων προς επιχειρήσεις και ιδιώτες λόγω της έλλειψης ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών.

Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν συνίσταται σε επαγγελματικό προσανατολισμό, εκπαίδευση, επανεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, επιδοτήσεις αυτοαπασχόλησης, αναζήτηση εργασίας, επιδόματα κατάρτισης και κινητικότητας·

Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τα μέτρα που άρχισαν να εφαρμόζονται στις 28 Νοεμβρίου 2014 συνδυάζονται για να αποτελέσουν μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών και συνιστούν ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη των απολυθέντων στην αγορά εργασίας.

Οι ελληνικές αρχές παρέχουν όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα ακόλουθα:

  • η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα βασίζεται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αποφυγής των διακρίσεων·
  • πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις·
  • οι επιχειρήσεις που προέβησαν στις απολύσεις, σε περίπτωση που συνέχισαν τη δραστηριότητά τους μετά τις απολύσεις, εκπλήρωσαν τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και μερίμνησαν δεόντως για τους εργαζομένους τους·
  • οι προτεινόμενες ενέργειες προορίζονται για την υποστήριξη μεμονωμένων εργαζομένων και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την αναδιάρθρωση εταιρειών ή τομέων·
  • οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί κάθε διπλή χρηματοδότηση·
  • οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·
  • η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις·

 

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, η Ελλάδα έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στην Ελλάδα. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) θα ενεργεί ως διαχειριστική αρχή, η ΕΔΕΛ (Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου) ως ελεγκτική αρχή και η ειδική υπηρεσία Αρχή Πληρωμής ως αρχή πιστοποίησης.

Στις 31/07/2015, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ανήρτησε την υπ’ αριθ. 5.20864/5.15967 ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης για το έργο Attica Broadcasting (ΚΩΔ.: EGF 2014/018 EL / Attica Broadcasting). Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο υπέβαλε σχετική πρόταση και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, με την υπ’ αρθ. 6.1290/5.1115 στις 05/02/2016 Υπουργική Απόφαση, του εκχωρήθηκε μέρος των αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των ενεργειών του ως άνω έργου.

 

Απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων

Μπορείτε να βρείτε την Απόφαση Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών εδώ.

Μπορείτε να βρείτε το Παράρτημα - Αναλυτική Περιγραφή Ενεργειών (της πρόσκλησης) για το πρόγραμμα Attica Broadcasting εδώ.

Μπορείτε να βρείτε την Πρόσκληση για το πρόγραμμα Attica Broadcasting εδώ.