Η Ομάδα Έργου

Με στόχο τη διασφάλιση της άρτιας και εμπρόθεσμης υλοποίησης του έργου και την παραγωγή ενός ποιοτικού αποτελέσματος, το Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών συγκρότησε Ομάδα Έργου, η οποία αποτελείται από έμπειρους επιστήμονες τεσσάρων Τμημάτων του και συγκεκριμένα από τα Τμήματα: (i) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, (ii) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ),  (iii) Οικονομικών Επιστημών και (iv) Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ). Εξασφαλίζονται με τον τρόπο αυτό γνώση, εμπειρία και επιστημονική εξειδίκευση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα και τα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτεί το συγκεκριμένο έργο. Ειδικότερα δε η τεχνογνωσία:

 • Στα αντικείμενα που αφορούν στην επαγγελματική συμβουλευτική, στην κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων και στην ανάπτυξη σχεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας (business plan).
 • Στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή εξειδικευμένων εργαλείων συμβουλευτικής καθώς και στο σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Στο περιβάλλον της Επικοινωνίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Στο σχεδιασμό, διαχείριση, παρακολούθηση, οργάνωση και διοίκηση έργων.
 • Στους μηχανισμούς και διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο Υπεύθυνος του Έργου (ΥΕ) είναι ο Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος με συνεχή και μακρά εμπειρία στη διοίκηση και στη διαχείριση έργων. Ηγείται των στελεχών της Ομάδας Έργου, έχει την ευθύνη διοίκησης καθώς και την ευθύνη γενικού συντονισμού του Έργου και θα βρίσκεται σε επικοινωνία με την αναθέτουσα Αρχή ΕΥΕ-ΕΚΤ. Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Έργου είναι:

 • Ο σχεδιασμός (τεχνικός, χρονικός και ανθρώπινων πόρων) των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει κάθε φάση του Έργου.
 • Ο συντονισμός των επιμέρους ενεργειών του έργου.
 • Η παρακολούθηση της εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων του Έργου, η διάγνωση τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίηση συγκεκριμένων ενεργειών και η διατύπωση διορθωτικών προτάσεων.
 • Η συμμετοχή στην εκτέλεση κρίσιμων δραστηριοτήτων των επιμέρους δράσεων.
 • Η τελική ευθύνη της παραγωγής των παραδοτέων του Έργου.

 

Σιδηροπούλου Δέσποινα:  Είναι Καθηγήτρια στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ, στο γνωστικό αντικείμενο Επαγγελματική Αξιολόγηση και Καθοδήγηση και Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική (ΚΕΑΕΣ) το οποίο με τους επιστημονικούς του συνεργάτες θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση της ενέργειας επαγγελματικής συμβουλευτικής των ωφελουμένων. Η κ. Σιδηροπούλου έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό προγραμμάτων συμβουλευτικής γνωρίζει άριστα τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τις τεχνικές συμβουλευτικής αφού η ίδια έχει προσαρμόσει αρκετά εργαλεία συμβουλευτικής. Οι αρμοδιότητές της θα αφορούν:

 • Το συνολικό σχεδιασμό της ενέργειας της επαγγελματικής συμβουλευτικής των ωφελουμένων.
 • Την επιστημονική υποστήριξη και εποπτεία της εφαρμογής των εργαλείων και των ψυχομετρικών τεστ συμβουλευτικής.
 • Την παρακολούθηση και υποστήριξη των συμβούλων που θα παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής.
 • Λόγω του μεγάλου αριθμού των ωφελουμένων και των συμβούλων που θα απασχοληθούν, καθώς και των εξακτινωμένων δομών συμβουλευτικής θα έχει υπό την ευθύνη της ένα αριθμό συμβούλων και δομών συμβουλευτικής που θα παρακολουθεί, καθοδηγεί και υποστηρίζει. (κατανομή με την κ. Ίσαρη Φιλία).

Ίσαρη Φιλία: Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, στον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ. Έχει πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό προγραμμάτων συμβουλευτικής γνωρίζει άριστα τις διαδικασίες, τα εργαλεία και τις τεχνικές συμβουλευτικής. Οι αρμοδιότητές της θα αφορούν:    

 • Την καθοδήγηση και επιστημονική υποστήριξη των συμβούλων κατά την υλοποίηση της ενέργειας της συμβουλευτικής και την εφαρμογή των εργαλείων και των ψυχομετρικών τεστ.
 • Θα έχει υπό την ευθύνη της έναν αριθμό συμβούλων και δομών συμβουλευτικής που θα καθοδηγεί, υποστηρίζει και παρακολουθεί. (κατανομή με την κ. Σιδηροπούλου Δέσποινα).

Πλειός Γιώργος: Είναι Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης της ΕΣΗΕΑ. Πέρα από την άριστη γνώση των αντικειμένων των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, γνωρίζει επίσης πολύ καλά την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας στον τομέα αυτό, καθώς και τις ανάγκες και τα προβλήματα της ομάδας στόχου. Οι αρμοδιότητές του θα αφορούν:  

 • Τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των σχετικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Την επικοινωνία με τους επαγγελματικούς φορείς του χώρου των ραδιοτηλεοπτικών μέσων.
 • Την επικοινωνία και σύνδεση με επιχειρήσεις του χώρου ραδιοτηλεοπτικών μέσων.
 • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της αξιολόγησης του έργου.

Μυλωνάς Νικόλαος: Είναι  Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Έχει άριστη γνώση στον σχεδιασμό Επιχειρηματικών Σχεδίων (businessplan) καθώς και στην καθοδήγηση για ανεύρεση πηγών χρηματοδότησης για την εφαρμογή τους. Οι αρμοδιότητές του θα αφορούν:

 • Ανάπτυξη προτύπου σχεδίου businessplan.
 • Υποστήριξη των ωφελουμένων στην επεξεργασία της επιχειρηματικής τους ιδέας.
 • Υποστήριξη του σχεδιασμού των Επιχειρηματικών Σχεδίων (businessplan) των ωφελουμένων, καθοδήγηση και παρακολούθηση των ωφελουμένων στην εκπόνηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων (businessplan).
 • Λόγου του μεγάλου αριθμού των ωφελουμένων και των επιχειρηματικών σχεδίων που θα εκπονηθούν θα έχει υπό την ευθύνη του έναν αριθμό ωφελουμένων που θα παρακολουθεί, καθοδηγεί και υποστηρίζει (κατανομή με τον κ. Λιβιεράτο Αντώνιο).

Λιβιεράτος Αντώνιος: Διδάκτωρ, Ειδικός Επιστήμονας Στρατηγικής Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Έχει άριστη γνώση στον σχεδιασμό Επιχειρηματικών Σχεδίων (businessplan). Οι αρμοδιότητές του θα αφορούν:

 • Υποστήριξη των ωφελουμένων στην επεξεργασία της επιχειρηματικής τους ιδέας.
 • Υποστήριξη του σχεδιασμού των Επιχειρηματικών Σχεδίων (businessplan) των ωφελουμένων, καθοδήγηση και παρακολούθηση των ωφελουμένων στην εκπόνηση των Επιχειρηματικών Σχεδίων (businessplan).
 • Λόγου του μεγάλου αριθμού των ωφελουμένων και των επιχειρηματικών σχεδίων που θα εκπονηθούν θα έχει υπό την ευθύνη του έναν αριθμό ωφελουμένων που θα παρακολουθεί, καθοδηγεί και υποστηρίζει (κατανομή με τον κ. Μυλωνά Νικόλαο).

Κυριακίδου Βάγια: Είναι οικονομολόγος, Διδάκτωρ, επιστημονική συνεργάτης στο ΕΚΠΑ. Έχει άριστη γνώση στον σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι αρμοδιότητές της θα αφορούν:

 • Τη διαχείριση όλων των συμμετεχόντων στο έργο και την υποστήριξη της διοίκησης του έργου.
 • Το συντονισμό και παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης από τους παρόχους κατάρτισης.
 • Την αξιολόγηση του έργου.

Κανέλης Γεώργιος: Είναι στέλεχος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων έρευνας του ΕΚΠΑ. Έχει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΚΤ. Γνωρίζει επίσης πολύ καλά το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων έργων και των διαδικασιών δημοπράτησης έργων. Οι αρμοδιότητές του θα αφορούν:  

 • Τη Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση του έργου.
 • Την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών από την αναθέτουσα αρχή (ΕΥΕ-ΕΚΤ).

Την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος του έργου.