Περιγραφή του Έργου

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Φορέας στον οποίο έχει εκχωρηθεί (Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 6.1290/5.1115/05-02-2016) μέρος των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (Γ.Γ.Δ.Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία αποτελεί την Αρχή Διαχείρισης, υλοποιεί τις ενέργειες του έργου που αφορά απολύσεις στον κλάδο 60 της NACE αναθ. 2 (Δραστηριότητες Προγραμματισμού και Ραδιοτηλεοπτικών Εκπομπών) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής (ΚΩΔ.: EGF/2014/018 EL/ Attica Broadcasting). Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.400.000,00€, εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι ως άνω ενέργειες θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής και ενδεικτικά στο Κέντρο της Αθήνας, στα Ανατολικά Προάστια και στα Δυτικά Προάστια.

Το Έργο περιλαμβάνει μια δέσμη ενεργειών με στόχο την ενίσχυση 928 ατόμων, απολυμένων το διάστημα από 12-09-2013 έως 12-06-2014 από 16  επιχειρήσεις (βλ. σχετικό Πίνακα) του ως άνω κλάδου, καθώς και τη στήριξή τους για επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε ως εργαζόμενοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Οι ενέργειες που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν είναι:

 • Ενέργεια Α:
  • Επαγγελματική Συμβουλευτική
  • Διαμόρφωση Επιχειρηματικών Σχεδίων (προετοιμασία για τη μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν έργο Ενέργεια Γ: Προώθηση Επιχειρηματικότητας)
 • Ενέργεια Β:Κατάρτιση
  • Β1 – Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ή
  • Β2 – Εξειδικευμένη Κατάρτιση
 • Ενέργεια Δ: Επιδότηση Κινητικότητας

Ενέργεια Α - Επαγγελματική Συμβουλευτική

Η Ενέργεια Α - Επαγγελματική Συμβουλευτική, θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) στάδια (Α1-Α5) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα Στάδια αυτά αφορούν συνολικά 25 εξατομικευμένες συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και εφαρμόζονται στο σύνολο των ωφελουμένων ατόμων:

Στάδιο Α1. Υποδοχή – καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών

Στάδιο Α2. Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός

Στάδιο Α3. Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Στάδιο Α4. Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου Δράσης

Στάδιο Α5. Παρακολούθηση/υποστήριξη των ωφελουμένων

Κάθε στάδιο (Α1-Α5) περιλαμβάνει πέντε (5) συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υλοποιείται ως εξής:

 • Δυο συνεχόμενες συνεδρίες, δυο ή τρεις φορές την εβδομάδα, οι οποίες κατ’ αρχήν προβλέπεται να πραγματοποιούνται, μετά από προσωπική συνεννόηση με τους συμμετέχοντες.
 • Η κάθε συνεδρία έχει διάρκεια 45 λεπτά.
 • Τα στάδια Α1 έως Α4 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε διάστημα τεσσάρων ή πέντε εβδομάδων.
 • Το στάδιο Α5, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 5 συνεδρίες, προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του έργου.

Σκοπός της επαγγελματικής συμβουλευτικής είναι η εκπόνηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης βάσει του οποίου θα καθοριστούν οι υπόλοιπες ενέργειες τις οποίες θα ακολουθήσει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο του έργου.

Το επίδομα που θα λάβει ο ωφελούμενος για την ολοκλήρωση της Ενέργειας Α ορίζεται στο ποσό των 1.250,00€. Το ποσό αυτό προγραμματίζεται να καταβληθεί σε δυο δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί μετά το πέρας των σταδίων Α1 έως Α4, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των 20 πρώτων συνεδριών, για τις οποίες ο ωφελούμενος θα λάβει 1.000,00€, ενώ η δεύτερη δόση θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση του σταδίου Α5, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση των 5 τελευταίων συνεδριών, για τις οποίες ο ωφελούμενος θα λάβει το ποσό των 250,00€.

Διαμόρφωση Επιχειρηματικών σχεδίων

Στην Ενέργεια Α  εντάσσεται και η διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου,  το οποίο ουσιαστικά αποτελεί το συνδετικό κρίκο του παρόντος Έργου με κεντρικές παρεμβάσεις ενεργητικών πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (Ενέργεια Γ), οι οποίες είναι σε εξέλιξη ή δρομολογούνται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον ΟΑΕΔ.  Στο πλαίσιο, αυτό αναμένεται σύντομα να προκηρυχθούν μια σειρά από συγχρηματοδοτούμενα έργα για τη σύσταση επιχειρήσεων από ανέργους. Η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων αφορά κατά μέγιστο 120 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προκύψουν από την επαγγελματική συμβουλευτική. Η εν δυνάμει επιχειρηματική δραστηριότητα θα αποτυπώνεται στο ατομικό σχέδιο δράσης. Η διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου θα γίνει από τον ωφελούμενο με τη στενή καθοδήγηση-επίβλεψη ειδικού στο σχεδιασμό και την υποστήριξη τέτοιων σχεδίων.

Μετάβαση στην Ενέργεια Β – Κατάρτιση

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων Ατομικών Σχεδίων Δράσης, το ΕΚΠΑ θα επεξεργαστεί:

α) τη διαμόρφωση των Πρότυπων Αντικειμένων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β1)

β)  την ομαδοποίηση των αναγκών σε προγράμματα εξειδίκευσης/επιμόρφωσης (Β2)

Η Ενέργεια Β - Κατάρτιση, θα υλοποιηθεί από παρόχους κατάρτισης μέσω του συστήματος voucher για την Β1-Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και με διαγωνιστική διαδικασία για την Β2-Εξειδικευμένη Κατάρτιση. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ειδικό μητρώο παρόχων στους οποίους θα μπορούν να απευθύνονται οι ωφελούμενοι για να επιλέξουν το αντικείμενο της κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν.

Ενέργεια Β - Κατάρτιση

Από την Ενέργεια αυτή αναμένεται να ωφεληθεί το σύνολο της ομάδας στόχου (928 άτομα). Η υλοποίηση της κατάρτισης θα γίνει με βάση την εξατομικευμένη διάγνωση των αναγκών που αποτυπώνεται στο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο θα έχει προκύψει από τα στάδια (Α1-Α4) της υλοποίησης της Ενέργειας Α –Επαγγελματική Συμβουλευτική.

Προβλέπονται δύο είδη κατάρτισης, βάσει του Ατομικού Σχεδίου Δράσης:

 • Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β1) διάρκειας 300 ωρών από τα οποία θα ωφεληθούν κατά μέγιστο αριθμό 640 άτομα. 

Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων ανέρχεται σε 6,00 ευρώ / ώρα κατάρτισης. Συνεπώς, το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος ανέρχεται σε 1.800,00 ευρώ ανά άτομο (300 ώρες Χ 6,00 ευρώ).

ή

 • Προγράμματα εξειδικευμένης κατάρτισης-επιμόρφωσης (Β2) από τα οποία θα ωφεληθούν κατά μέγιστο αριθμό 288 άτομα.

Στην περίπτωση της εξειδικευμένης κατάρτισης-επιμόρφωσης το κόστος του εκάστοτε προγράμματος διαμορφώνεται κατά περίπτωση και αποδίδεται στον πάροχο. Το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 4.000,00€, ενώ δεν προβλέπεται επίδομα για το ωφελούμενο άτομο.

Η κατανομή στα προγράμματα (Β1 ή Β2) θα γίνει με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον ακριβή προσδιορισμό των προσόντων που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τις γενικότερες εξελίξεις και προοπτικές απασχόλησης στους διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ενέργεια Δ – Επιδότηση Κινητικότητας 

Στο πλαίσιο της Ενέργειας Δ, κατά μέγιστο αριθμό 120 ωφελούμενοι/ες που θα προκύψουν από την Ενέργεια Α της συμβουλευτικής, πρόκειται να υποστηριχθούν για την αλλαγή τόπου κατοικίας, ως αποτέλεσμα της εξεύρεσης εργασίας σε άλλο τόπο, λαμβάνοντας κατ’ αποκοπή  επιδότηση κινητικότητας ύψους 2.000,00€. Να σημειωθεί ότι η Ενέργεια Δ μπορεί να υλοποιηθεί σε συνδυασμό με εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, σε περίπτωση που το ωφελούμενο άτομο επιθυμεί να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλο τόπο διαμονής.

Η συνολική διάρκεια συμμετοχής του κάθε ωφελούμενου στο έργο εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί από 5 έως 8 μήνες, ανάλογα με το πρόγραμμα δράσεων που αυτός θα ακολουθήσει και τους αντικειμενικούς εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. θερινές διακοπές Αυγούστου).

Οι Εμπλεκόμενοι Φορείς

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

www.uoa.gr

 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

www.ypakp.gr

 

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου

www.eye-ekt.gr

 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el